Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Άδεια εργαζόμενων γονέων λόγω νόσησης των τέκνων τους από κορωνοϊό – Δικαιούχοι, αποδοχές, δηλώσεις, προσδιορισμός του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

7 Φεβρουαρίου, 2022by Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος0

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Από τα πιο δύσκολα σενάρια για την μισθοδοσία , για το πώς θα αποτυπωθεί η όλη διαδικασία αποτελεί η άδεια των εργαζομένων λόγω νοσησης των παιδιών τους .

Σας καταγράφω όλες τις λεπτομέρειες όπως αυτές καθορίζονται με την με Αριθμ.9407/3-2-2022 ΚΥΑ

Δικαιούχοι – Διευκολύνσεις

 1. Με το παρόν Κεφάλαιο καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 16 του ν.4722/2020, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 61 του ν. 4886/2022 (Α’12) και αφορά σε γονείς που ερ­γάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, δικαιούχοι των διευκολύνσεων του ως άνω άρθρου είναι, ανεξαρ­τήτως της προϋπηρεσίας τους, οι εργαζόμενοι με εξαρ­τημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, φυσικοί, θετοί ή ανάδοχοι γονείς σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 των τέ­κνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν μέχρι και την Γ’τάξη του Γυμνασίου, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μο­νάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελού­μενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία. Το παρόν άρθρο δεν ισχύει σε όσους απασχολούνται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δι­καίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός της Γε­νικής Κυβέρνησης και των επιχειρήσεων του Κεφ. Α’του ν. 3429/2005 (Α’314).
 2. Οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται να παρέχουν την εργασία τους εξ αποστάσεως, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) εργασίμων ημερών.
 3. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή, είτε λόγω της φύσεως της εργασίας είτε λόγω των ιδιαίτερων αναγκών φροντίδας που μπορεί να συνεπάγεται η νόσηση ενός παιδιού, κατά την κρίση του γονέα, οι γονείς εργαζόμενοι δικαιούνται για το ίδιο χρονικό διάστημα, έως πέντε (5) εργασίμων ημερών, να κάνουν χρήση ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων από κορωνοϊό COVID-19 που χορηγείται, για τις τέσσερις (4) πρώτες ημέρες απουσίας, ενώ την πέμπτη (5η) ημέ­ρα απουσίας δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας.
 4. Για την παροχή της εξ αποστάσεως εργασίας ή τη χορήγηση της ειδικής άδειας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.
 5. Η άδεια χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων, αλλά δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχει χορηγηθεί στον ίδιο γονέα οποια­δήποτε άλλη άδεια.
 6. Η άδεια χορηγείται μόνο στον έναν εκ των δύο γο­νέων που είναι δικαιούχοι της άδειας αυτής. Αν ο ένας εκ των δύο γονέων δεν εργάζεται, ο έτερος γονέας δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας, εκτός εάν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία με ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, σύμ­φωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) ή σύνταξη αναπηρίας. Εφόσον ένας εκ των δύο γονέων είναι εκπαιδευτικός, η άδεια χορηγείται υποχρε­ωτικά στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως εάν απασχολείται στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με εξαίρεση την πε­ρίπτωση που ο άλλος γονέας απασχολείται σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 7. Η άδεια δεν δύναται να χορηγείται σε περίπτωση που η σύμβαση εργασίας του άλλου γονέα τεθεί σε ανα­στολή.
 8. Σε περίπτωση διαζυγίου, διάστασης ή γέννησης τέ­κνου χωρίς γάμο των γονέων του, την άδεια λαμβάνει ο γονέας που έχει την επιμέλεια, εκτός εάν συμφωνήσουν διαφορετικά.
 9. Σε περίπτωση νόσησης άλλου τέκνου, η άδεια δύναται αναλόγως να παρατείνεται ή να χορηγείται εκ νέου εφόσον τα διαστήματα δεν είναι συνεχόμενα.
 10. Κατά τα λοιπά, η άδεια χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργα­σίας. Επίσης, η άδεια αυτή δεν επιτρέπεται να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.

Αποδοχές

Οι γονείς εργαζόμενοι, σε περίπτωση χορήγησης της ειδικής άδειας λόγω νόσησης των τέκνων τους από τον κορωνοϊό COVID -19, λαμβάνουν για τις τρεις (3) πρώ­τες ημέρες από τον εργοδότη τους τις αποδοχές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για την άδεια ασθενείας, καθώς και για την άδεια νόσησης εργαζο­μένων λόγω COVID-19 που προβλέπεται στο άρθρο 62 του ν.4886/2022 (δηλ. το 50% των αποδοχών τους). Για την τέταρτη (4η) ημέρα λαμβάνουν ποσό που καλύπτει το 100% των αποδοχών τους και καλύπτεται από τον τακτικό προϋπολογισμό. Το ποσό αυτό επιστρέφεται στους εργοδότες, αφού εκείνοι το έχουν προηγουμέ­νως καταβάλλει στους εργαζόμενους. Κατά την πέμπτη (5η) ημέρα απουσίας, οι γονείς εργαζόμενοι δύνανται να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας, για την οποία λαμβάνουν τις προβλεπόμενες αποδοχές από τον εργοδότη.

Δηλώσεις – Δικαιολογητικά

 1. Ο εργοδότης συμπληρώνει και αναρτά, ξεχωριστά για κάθε εργαζόμενό του που έχει κάνει χρήση της άδειας λόγω νόσησης τέκνου από τον κορωνοϊό COVID-19, στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Ερ­γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Έντυπο Ε11.2 και επισυνάπτει το αποδεικτικό πληρωμής (extrait) που αντι­στοιχεί στις ημέρες της άδειας λόγω νόσησης τέκνων.
 2. Ο εργοδότης, για κάθε εργαζόμενο που κάνει χρήση της άδειας αυτής, υποχρεούται να τηρεί: α) αντίγραφο του θετικού τεστ του τέκνου, β) αντίγραφο πιστοποιητι­κού οικογενειακής κατάστασης, γ) υπεύθυνες δηλώσεις των γονέων περί των αναφερομένων στοιχείων των παρ. 6,7 και 8 του άρθρου 2 που δικαιολογούν τη χορήγη­ση της άδειας στον εργαζόμενό του, δ) το τυχόν θετικό τεστ άλλου τέκνου του/ης εργαζόμενου/ης σε περίπτω­ση ανάγκης παράτασης της άδειας, ε) αντίγραφο του Εντύπου Ε11.2 που έχει υποβάλλει. Τα ανωτέρω είναι στη διάθεση των αρμοδίων αρχών προς έλεγχο.
 3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που εδρεύει στην Αθήνα, επεξεργάζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, στο εξής: «ΓΚΠΔ») τα προσω­πικά δεδομένα που περιλαμβάνονται και επισυνάπτονται στο παρόν έντυπο, με σκοπό την υποχρεωτική καταχώ­ριση και διαχείριση της δήλωσης από τους εργοδότες των εργαζομένων που κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.4722/2020 (άδειας των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID-19), προκειμένου να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις περί λήψης μέρους των αποδοχών των γονέων εργαζομένων, κατά τη διάρκεια της άδειας, από τον τακτικό προϋπολογισμό. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων ερ­γοδοτών (ή, σε περίπτωση εργοδότη – νομικού προσώ­που, των νομίμων εκπροσώπων αυτού), εργαζομένων και των τέκνων τους είναι η εκτέλεση υποχρεώσεων και η άσκηση δικαιωμάτων στον τομέα του εργατικού δικαίου (άρθρο 9 παρ. 2 β’ ΓΚΠΔ). Τα προσωπικά δεδο­μένα διασταυρώνονται με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών. Τα εμπλεκόμενα πρόσω­πα έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που τους αφορούν, διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλι­πών δεδομένων, διαγραφής των δεδομένων αν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία, περιορισμού της επεξεργασίας και ενα­ντίωσης στην επεξεργασία. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων οι ενδι­αφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επικοινωνώντας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.