Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ : ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 01/01/2020 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ Ν.4646/2019

Με τον προσφάτως ψηφισθέντα ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α’ 201/12-12-2019) επέρχονται αλλαγές σε ό,τι αφορά στην έκπτωση των δαπανών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Σταχυολογώντας τις αλλαγές αυτές έχουμε να τονίσουμε τα ακόλουθα (σ.σ. εν αναμονή και των ερμηνευτικών εγκυκλίων της Α.Α.Δ.Ε.):

 

■ Δαπάνες ενοικίων: Από 1.1.2020 και μετά, οι δαπάνες ενοικίων, ανεξαρτήτως ποσού δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στο νόμο, φρονούμε πως κατ΄ ανάλογη εφαρμογή με τα ισχύοντα στην περ. β’ του άρθρου 23, οι δαπάνες αυτές δεν θα εκπίπτουν εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους (ανεξαρτήτως ποσού δαπάνης) δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Για παράδειγμα, αν το μίσθωμα της έδρας μιας επιχείρησης είναι 1.000,00 μηνιαίως και καταβληθεί στον εκμισθωτή σε δύο δόσεις μέσω τραπεζικού μέσου (600,00 και 400,00 ευρώ αντίστοιχα), τότε η εν λόγω δαπάνη θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης διότι πληρείται η προϋπόθεση που ορίζεται στο άρθρο 23.

! Να τονίσουμε πως διατηρήθηκε σε ισχύ το όριο που αναφέρεται στην περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 και αφορά στην εξόφληση κάθε είδους δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ. Θυμίζουμε πως οι εν λόγω δαπάνες εκπίπτουν εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφλησή τους γίνεται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

  • Πρακτικός πίνακας
Συναλλαγές μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων
Ποσό συναλλαγής Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης Σχετικές διατάξεις
Έως και 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Με οποιονδήποτε τρόπο —- περ. β’ άρθ. 23 ν.4172/2013
ΠΟΛ.1216/2014
ΠΟΛ.1079/2015
ΠΟΛ.1055/2016
ΠΟΛ.1158/2016
ΔΕΑΦΒ 1068191/26.4.2016
ΔΕΑΦΒ 1069397/26.4.2016
Ε.2068/2019
Από 500,01€ και πάνω (χωρίς Φ.Π.Α.) Με τραπεζικά μέσα πληρωμής* Δεν εκπίπτει η δαπάνη

 

 Δαπάνες ενοικίων (προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
Ανεξαρτήτως ποσού Με τραπεζικά μέσα πληρωμής Δεν εκπίπτει η δαπάνη περ. ιε’ άρθ. 23 ν.4172/2013

(*) [Αυτός ο τρόπος εξόφλησης δεν ισχύει:
α) για τις δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη και
β) για τις δαπάνες προμήθειας φυσικού αερίου που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη].

 

■ Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν στους εργαζόμενους και στην προστασία του περιβάλλοντος: Με το νέο άρθρο 22Β που προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν. 4646/2019 ορίζονται τα εξής:

Για τη δαπάνη αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

  Για τη δαπάνη μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

  • Να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι, βάσει της περ. ιβ΄ και ιγ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013, από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται: Η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, καθώς και η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km και με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

  Για τη δαπάνη αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής της, προσαυξημένης κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).

! Τα ανωτέρω εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

■ Φορολογικές αποσβέσεις:

Αντικαταστάθηκε η περ. β της παρ. 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. Η διάταξη  αυτή περιελάμβανε την έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως αυτή ορίζεται βάσει των ΕΛΠ και μόνο. Με την ενσωμάτωση της νέας διάταξης και την τροποποίηση της περ. β’  τς παραγράφου 1, η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης θα εναρμονίζεται τόσο με τα ΕΛΠ όσο και με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ, αναλόγως του λογιστικού πλαισίου που ακολουθεί η κάθε νομική οντότητα.

! Η περίπτωση β’ αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4646/2019 και εφαρμόζεται για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτονται από την 1.1.2020 και μετά.

√  Εισήχθησαν στην παρ. 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. νέες κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης για τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Regulation (EU) 2019/631), όσον αφορά τα οχήματα μεταφοράς ατόμων, εμπορευμάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς. Επιπλέον, εισήχθησαν νέοι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης ξεχωριστοί για οχήματα με μηδενικούς ρύπους ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km, προκειμένου να ενισχυθεί η αγορά μη ρυπογόνων οχημάτων.

Τα ανωτέρω εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά.

 

■ Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων: Προστέθηκαν νέες περ. β’  και γ’  στην παρ. 4 του άρθρου 26 του Κ.Φ.Ε. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις ισχύουν τα εξής:

Απαιτήσεις, το συνολικό ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν στο φορολογικό έτος εντός του οποίου συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των υποπεριπτώσεων (i) και (ii) της περίπτωσης α’ της της παρ.4 του εν λόγω άρθρου 262 και οι οφειλέτες έχουν λάβει αποδεδειγμένα γνώση της διαγραφής της οφειλής τους, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Συνεπώς, εντός του φορολογικού έτους που συμπληρώνονται δώδεκα (12) μήνες από τον χρόνο κατά τον οποίο κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, οι απαιτήσεις μπορούν να διαγραφούν εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Η δυνατότητα αυτή των επιχειρήσεων υφίσταται και μετά τη συμπλήρωση των 12 μηνών, αφού δεν υφίσταται κάποια απαγορευτική διάταξη επ΄ αυτού.

  • Το συνολικό ύψος των απαιτήσεων που διαγράφονται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν δύναται να υπερβαίνει, ανά φορολογικό έτος, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των απαιτήσεων στο τέλος της χρήσης.

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ανεξαρτήτως του αν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη, δύνανται να διαγραφούν για φορολογικούς σκοπούς μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της υποπερίπτωσης (iii) της περίπτωσης α’ της της παρ.4 του εν λόγω άρθρου 263. Στην περίπτωση και κατά το μέρος που δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη, το σχετικό ποσό της διαγραφής της απαίτησης εκπίπτει με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22.

Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται τόσο στις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία όσο και σε εκείνες που τηρούν απλογραφικά βιβλία

! Τα ανωτέρω ισχύουν για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά ανεξάρτητα από τον χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η απαίτηση. Επίσης εφαρμόζονται και στην περίπτωση που έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη μέχρι την έναρξη ισχύος της.

ΛΑΡΙΣΑ 07/01/2020

Στην διάθεση σας πάντα ,

ΘΑΝΟΣ  Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
M.Sc in Accounting & Finance Kingston University London
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΠΙΜΕΛΗΤ.48581 Α ΤΑΞΕΩΣ
Κ.ΠΑΛΑΜΑ 11 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ/ΦΑΞ 2410533025 ΚΙΝ.6944748793 & 6948380239
e mail : koukots@otenet.gr  site:  https://koukoulitsios.gr

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.