Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Διευθυντικά στελέχη: Οι αλλαγές που θα ισχύσουν από την 1.3.2024

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Μεγάλη προσοχή πρέπει να δείξουν οι επιχειρήσεις στην αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ των διευθυντικών τους στελεχών ( εργαζόμενοι δηλαδή χωρίς ωράριο εργασίας εξαιτίας συγκεκριμένων χαρακτηριστικών )

Σε περίπτωση που δεν θα πληρούνται κάποια δεδομένα τα πρόστιμα θα είναι πολύ μεγάλα :

✔ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας 113169/2023 με την οποία μεταξύ άλλων τροποποιείται και το μέρος Β της υπ’ αρ. 90972/15-11-2021 (Β’ 5393) υπουργικής απόφασης, που αφορά στα στοιχεία από τα οποία διαπιστώνεται εάν ένας εργαζόμενος εντάσσεται στην κατηγορία των διευθυνόντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, οι αλλαγές παρουσιάζονται κάτωθι (μέσα σε πράσινο φόντο):

«Α. α. Ασκούν το διευθυντικό δικαίωμα έναντι λοιπών εργαζομένων της επιχείρησης ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα, ή

β. εκπροσωπούν και δεσμεύουν την επιχείρηση προς τρίτους, ή

γ. είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης του εργοδότη ή

δ. είναι μέτοχοι ή εταίροι κατέχοντες άνω του 0,5% των δικαιωμάτων ψήφου του εργοδότη ή

Β. προΐστανται Διευθύνσεων, Μονάδων ή Τμημάτων ή άλλων αυτοτελών οργανικών μονάδων της εργοδοτικής επιχείρησης που προσδιορίζονται στο οργανόγραμμά της, εφόσον η εργοδοτική επιχείρηση τους εμπιστεύεται την εποπτεία μέρους της συνεχούς, διακεκομμένης ή έκτακτης, αλλά πάντως ουσιώδους λειτουργίας της και οι εργαζόμενοι αυτοί αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται τετραπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου κατώτατου μισθού,

ή

Γ. αμείβονται με συμφωνημένες μηνιαίες αποδοχές που δεν υπολείπονται του εξαπλάσιου του εκάστοτε ελάχιστου νομοθετημένου μισθού.

Η δήλωση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας της περ. α’ του άρθρου 2 της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Διασκέψεως της Ουασινγκτώνος, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2269/1920 (Α’ 145), γίνεται με την Υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας.»

 

✔ Συμπερασματικά, οι αλλαγές που επέρχονται είναι οι εξής:

→ Στην κατηγορία Α’, προστίθεται η φράση «ή είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν αποφάσεις αυτόνομα».

Στην κατηγορία Β’, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω προσώπων μειώνεται στο τετραπλάσιο του ελάχιστου κατώτατου μισθού

Στην κατηγορία Γ’, το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εν λόγω προσώπων μειώνεται στο εξαπλάσιο του ελάχιστου νομοθετημένου μισθού

→ Η δήλωση στο «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» της κτήσης ιδιότητας πραγματοποιείται με την υποβολή της Δήλωσης Βασικών Όρων Εργασίας.

 

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.