Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Η μεταφορά μαθητών προς και από ΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ή ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ απαλλάσσεται του ΦΠΑ;

 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄  της παρ. 1 του 22 του ΦΠΑ, απαλλάσσεται του φόρου η  παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι  στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που παρέχονται από δημόσια εκπαιδευτήρια ή από άλλα πρόσωπα αναγνωρισμένα από την, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή.

  Η έννοια των υπηρεσιών εκπαίδευσης πρέπει να εξετάζεται με ευρύτητα και συνεπώς στις υπηρεσίες αυτές πρέπει να πε­ριλαμβάνεται κάθε είδος εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, ανεξάρτητα αν η εκπαίδευση παρέχεται από δημόσια ή ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που εποπτεύονται από το Υπουρ­γείο Παιδείας. Έτσι, απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, τόσο η στοιχειώδης και μέση εκπαίδευση, όσο και η ανώτερη και ανώτατη ή πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

  Με την  >Ε.Δ.Υ.Ο. 1131481/7043/0014/23-12-92 ΠΟΛ. 1282 δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτ. ιβ΄ της  >παρ. 1 άρθρου 22 ν. 2859/2000).   Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 18 της ανωτέρω Ε.Δ.Υ.Ο., επισημάνθηκε ότι στην απαλλαγή από το Φ.Π.Α.  εμπίπτουν όλες   οι  παρεχόμενες υπηρεσίες  εκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή επανακατάρτισης, που παρέχονται από πρόσωπα, ανεξάρτητα αν αυτές παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οποιασδήποτε μορφής (δημόσια ή ιδιωτικά) και ανεξάρτητα με την ονομασία, με την οποία φέρονται στις συναλλαγές (εκπαιδευτήρια, σχολές, εργαστήρια ελεύθερων σπουδών, φροντιστήρια, ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης, εταιρείες διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων κ.λπ.) αρκεί να είναι αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή κατά περίπτωση.

  Επίσης, στην περίπτωση που δεν απαιτείται από το νόμο άδεια της αρμόδιας αρχής για τη λειτουργία ενός φορέα εκπαίδευσης ή όταν δεν καθορίζεται από το νόμο αρμόδια αρχή για την αναγνώριση ενός φορέα ως παρέχοντος ή όχι εκπαίδευση, αρμόδιος να κρίνει με βάση τα πραγματικά περιστατικά, εάν συντρέχει ή όχι περίπτωση απαλλαγής του από το Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄, είναι ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

  Με την εγκύκλιο Φ.Π.Α 10/1987 διευκρινίσθηκε ότι, εκπαίδευση παρέχουν και οι επιχειρήσεις διδασκαλίας ξένων γλωσσών που είναι γνωστές με διάφορους τίτλους. π.χ. Ινστιτούτο ξένων γλωσσών, σχολή ξένων γλωσσών κ.λπ. Έτσι όλες αυτές οι επιχειρήσεις διδασκαλίας ξένων γλωσσών (γαλλικών, αγγλικών κ.λπ.) απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., βάσει της πιο πάνω διάταξης (  άρθρο 18 παράγρ. 1 π ερ. ιγ΄ (σ.σ πλέον περ. ιβ΄ παρ. 1 άρθρου 22 Ν.2859/2000)).

  2. Γενικά για την απαλλαγή της εκπαίδευσης διακρίνονται τα εξής:

  α) Έννοια εκπαίδευσης. Στην έννοια της εκπαίδευσης, για την εφαρμογή της απαλλαγής περιλαμβάνονται η προσχολική εκπαίδευση, η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια (πανεπιστημιακή) εκπαίδευση, η ειδική εκπαίδευση, για προβληματικά παιδιά, καθώς και η επαγγελματική εκπαίδευση, επιμόρφωση ή επανακατάρτιση υπό μορφή σεμιναρίων. Αντίθετα, δεν εμπίπτει στην απαλλακτική διάταξη, η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης ερασιτεχνικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα σύμφωνα με το καταστατικό του (αρχικό ή μετά από τροποποίηση).

  Οι ανωτέρω υπηρεσίες εκπαίδευσης απαλλάσσονται από το φόρο, ανεξάρτητα από το πρόσωπο, που τις παρέχει. Έτσι οι υπηρεσίες αυτές απαλλάσσονται από το φόρο, ανεξάρτητα εάν παρέχονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εταιρίες, ιδρύματα κ.λπ.) και ανεξάρτητα με την ονομασία, με την οποία τα πρόσωπα αυτά φέρονται στις συναλλαγές (σχολή, σχολείο, άσυλο κ.λπ.).  Αντίθετα, δεν απαλλάσσονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από επιχειρήσεις που, τιτλοφορούμενες ως «σχολές», προσφέρουν ορισμένες εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρίες ερασιτεχνι­κού ή ψυχαγωγικού χαρακτήρα, όπως π.χ. οι σχο­λές οδηγών (ερασιτεχνικής άδειας), σχολές αδυνατίσματος, σχολές ερα­σιτεχνών ζωγράφων και φωτογράφων, οι σχολές ιππασίας, κολύμβησης, σκι, γουιν-σέρφινγκ κ.λπ. Ακόμη, δεν απαλλάσ­σονται από το Φ.Π.Α. οι επιχειρήσεις που ασχο­λούνται με την εκπαίδευση ζώων, όπως π.χ. εκ­παίδευση” κυνηγετικών σκύλων κ.λπ (ΠΟΛ 10/1987 ΦΠΑ).

  β) Παράδοση αγαθών συνδεόμενη στενά. Ως “παράδοση αγαθών” συνδεόμενη στενά με την παρεχόμενη εκπαίδευση, θεωρείται η διανομή (παράδοση) στους εκπαιδευόμενους των σχετικών με την εκπαίδευση βιβλίων, σημειώσεων, εντύπων φακέλων κ.λπ..

  γ) Υπηρεσίες στενά συνδεόμενες.  Οι υπηρεσίες μεταφοράς, σίτισης και στέγασης των μαθητών που προσφέ­ρονται από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτήρια θεωρούνται ότι συνδέονται στενά με την εκπαί­δευση, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ΦΠΑ της και απαλλάσσον­ται από το φόρο. Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, απαλλάσσονται του ΦΠΑ τα ακαθάριστα έσοδα που εισπράττουν τα ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτή­ρια για τη μεταφορά των μαθητών τους ή για την παροχή σ΄ αυτούς τροφής και στέγασης. Επισημαίνεται ότι,  η μεταφορά, η σίτιση και η στέγαση μαθητών που πραγματοποιούνται  α­πό τρίτες επιχειρήσεις  που  δεν είναι εκπαιδευ­τήρια , δεν απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α.  (εγκ. ΦΠΑ 10/1987).

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.