Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις ηλεκτρονικά για Επιδόματα μητρότητας και ασθενείας

Δεκτές από 1η Δεκεμβρίου 2021 μόνο οι ιατρικές βεβαιώσεις–γνωματεύσεις που εκδίδονται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης για Επιδόματα μητρότητας και ασθενείας.

Σύμφωνα με το έγγραφο του e-ΕΦΚΑ με αρ. πρωτ. 497535/02.02.2021, ορθή επανάληψη του 487487/29.11.2021)

 • Διευκρινίζεται ότι οι χειρόγραφες βεβαιώσεις Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού και οι γνωματεύσεις ανικανότητας για εργασία, που
 • έχουν εκδοθεί από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο μέχρι και 30/11/2021 και
 • έχουν ήδη κατατεθεί ή θα κατατεθούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ,
 • θα γίνονται αποδεκτές για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας και ασθένειας – ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου.
 • Γίνεται γνωστό ότι στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού και εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) για τη χορήγηση των παροχών σε χρήμα
 • επιδόματος μητρότητας,
 • επιδόματος ασθενείας,
 • είτε εξαιτίας επαγγελματικής νόσου,
 • είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη, στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ,
 • από 01/12/2021 θα γίνονται δεκτές οι ιατρικές βεβαιώσεις – γνωματεύσεις οι οποίες εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

1.3.       Βεβαιώσεις -Γνωματεύσεις

Συγκεκριμένα τα ανωτέρω αφορούν τις βεβαιώσεις-γνωματεύσεις:

α) πιθανής ημερομηνίας τοκετού

β) ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα εργατικό ή μη και επαγγελματική νόσο

γ) αναγγελίας δήλωσης ατυχήματος.

 1. Παροχές ασθένειας σε χρήμα – Αρμόδια υγειονομικά όργανα

2.1.       Βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας τοκετού,  από πιστοποιημένους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ

Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του-Ε.Φ.Κ.Α., η βεβαίωση της πιθανής ημερομηνίας τοκετού διενεργείται ως εξής:

 • Ο θεράπων ιατρός των Δημόσιων Δομών Φροντίδας Υγείας,
 • Ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ιδιωτικών κλινικών και
 • Ο ιδιώτης θεράπων ιατρός,

Οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.), δύνανται να βεβαιώσουν την πιθανή ημερομηνία τοκετού.

2.2.       Διαπίστωση ασθενείας κλπ, από  πιστοποιημένους στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ ΑΕ – Προσφυγή σε Υγειονομικές Επιτροπές (Α’  Υ.Ε. – Β΄ Υ.Ε.)

Για  την διαπίστωση ανικανότητας για εργασία που οφείλεται σε ασθένεια, ατύχημα ή επαγγελματική νόσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους επιμέρους κανονισμούς των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων,  υγειονομικό όργανο αρμόδιο είναι:

 • α) Για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μέχρι δεκαπέντε (15) ημερών συνολικά, είτε συνεχόμενη είτε διακεκομμένη, μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους:
 • Ο θεράπων ιατρός των Δημόσιων Δομών Φροντίδας Υγείας,
 • ο θεράπων ιατρός των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικών κλινικών και
 • ο ιδιώτης θεράπων ιατρός, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι με το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
 • β) Για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία πέραν της νοσηλείας και μέχρι τριάντα (30) ημερών μέσα σε χρονική περίοδο ενός (1) ημερολογιακού έτους και για τους ασφαλισμένους, οι οποίοι εξέρχονται από νοσοκομείο
 • του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
 • στρατιωτικό νοσοκομείο, ή
 • πανεπιστημιακό νοσοκομείο, νοσοκομείο Ν.Π.Ι.Δ. ή
 • συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικές κλινικές,
 • ο εκάστοτε αρμόδιος θεράπων ιατρός του οικείου τμήματος ή του οικείου νοσοκομείου ή κλινικής.
 • γ) Η αρμόδια Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α’ Υ.Ε.) του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), για τη βεβαίωση ανικανότητας για εργασία μετά από τη συμπλήρωση των δεκαπέντε (15) ή τριάντα (30) ημερών, κατά τις διακρίσεις των προηγουμένων υπό στοιχεία α) και β) περιπτώσεων.

Η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α’ Υ.Ε.) μπορεί να βεβαιώνει ανικανότητα για εργασία κατά την ιατρική – επιστημονική κρίση των μελών της, σύμφωνα με τη βαρύτητα της πάθησης του ασφαλισμένου και μέχρι εξάντλησης του ανώτατου επιτρεπτού αριθμού ημερών ανικανότητας για εργασία.

Επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Α’ Υ.Ε., εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της γνωμάτευσης από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, από μεν τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο, για κάθε λόγο, από δε το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e- Ε.Φ.Κ.Α. (Προϊστάμενος Τοπικής Διεύθυνσης), εφόσον από συγκεκριμένα στοιχεία αποδεικνύεται ότι εξέλιπε η ανικανότητα για εργασία.

 • δ) Η αρμόδια Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Β’ Υ.Ε.) του άρθρου 30 του ν. 3918/2011, η οποία αποφαίνεται επί προσφυγών κατά γνωματεύσεων των Πρωτοβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών (Α.Υ.Ε.).

Κατά των γνωματεύσεων ανικανότητας για εργασία, οι οποίες εκδίδονται από την Α’ Υ.Ε., επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον της Β’ Υ.Ε.,

 • από μεν τον ενδιαφερόμενο ασφαλισμένο εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της γνωμάτευσης της Α’ Υ.Ε.,
 • από δε το αρμόδιο ασφαλιστικό όργανο του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Προϊστάμενος Τοπικής Διεύθυνσης) εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της γνωμάτευσης της Α’ Υ.Ε.

2.3.       Έλεγχος  τυχαίου δείγματος γνωματεύσεων ανικανότητας

Για όλες τις περιπτώσεις που η ανικανότητα για εργασία βεβαιώνεται από αρμόδιο υγειονομικό όργανο, παρέχεται δυνατότητα σε εντεταλμένο όργανο της ειδικής επιθεώρησης ιατρών της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να προβεί σε έλεγχο τυχαίου δείγματος γνωματεύσεων ανικανότητας και, μετά τις, κατά την κρίση του, αναγκαίες ενέργειες για τη διαπίστωση της ανικανότητας για εργασία,

 • να συνυπογράφει τις γνωματεύσεις ανικανότητας, εφόσον συμφωνεί, ή
 • να περιορίσει, μετά από πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του, τον χρόνο ανικανότητας.

2.4.       Χρόνος έναρξης της ανικανότητας για εργασία και ημερομηνία αναγγελίας της ασθένειας ή της δήλωσης ατυχήματος – Αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για λήψη παροχών σε χρήμα από ασφαλισμένο – Λήξη ανικανότητας.

Όταν βεβαιωθεί ανικανότητα για εργασία, όπως πιο πάνω αναλύθηκε, η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης από το Αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο, στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεωρείται χρόνος έναρξης της ανικανότητας για εργασία και ημερομηνία αναγγελίας

 • της ασθένειας ή
 • της δήλωσης ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου ακόμη και
 • στην περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου, κατά την οποία οι ασφαλισμένοι αδυνατούν να προσέλθουν στο αρμόδιο υγειονομικό όργανο για ιατρική γνωμάτευση ανικανότητας για εργασία.

Ο ασφαλισμένος δύναται να υποβάλει αίτηση στον e-ΕΦΚΑ για λήψη παροχών σε χρήμα εντός οκτώ (8) μηνών από την αναγγελία.

Για την αίτηση χορήγησης παροχών σε χρήμα μετά την πάροδο της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, ο ασφαλισμένος μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Η ανικανότητα λήγει την ημέρα που ορίστηκε από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο, αρχικά ή κατά παράταση, ή αμέσως μόλις ο ασφαλισμένος αναλάβει εργασία.

2.5.       Λοιπά θέματα

 • Αρμόδιες για την έκδοση αποφάσεων χορήγησης παροχών σε χρήμα είναι οι Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α.
 • Οι διατάξεις αυτές καταλαμβάνουν και τις αιτήσεις για παροχές σε χρήμα που εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων υγειονομικών επιτροπών και των Τοπικών Διευθύνσεων του e- Ε.Φ.Κ.Α κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
 • Επίσης ορίζεται ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου, ήτοι από 7-9-2021, καταργείται κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη των ενταχθέντων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.