Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Νέα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων: Σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβούν οι εργοδότες

Δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 6263/27.12.2021) η Υπουργική Απόφαση 107675/27-12-2021, περί καθορισμού του νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου της πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με την ΥΑ, από την 1η Ιανουαρίου 2022 ο κατώτατος μισθός για τους υπαλλήλους ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (€663) και το κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργατοτεχνίτες (για απασχόληση 6,66 ωρών ή 6 ωρών και σαράντα λεπτών) ανέρχεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€29,62). Η ΥΑ προβλέπει μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς, χωρίς ηλικιακές διακρίσεις και προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας, όπως άλλωστε και η «προκάτοχός» της (ΥΑ 4241/127/30-01-2019). Αναμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε αν το Υπουργείο Εργασίας θα κινηθεί στην κατεύθυνση της «εισαγωγής» προσαύξησης λόγω τριετιών (πάντα συμπληρωμένων μέχρι 14.02.2012) στα ως άνω ποσά με εγκύκλιο αντίστοιχη της 7613/395/18-02-2019, σχετικά με την οποία εκκρεμεί η έκδοση απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αίτησης ακύρωσης (της εγκ. 7613/395/18-02-2019) που κατατέθηκε από τον ΣΕΒ.

Οι εργοδότες που επηρεάζονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου οφείλουν να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

• Να υποβάλουν στο Π.Σ. Εργάνη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την μεταβολή των αποδοχών το έντυπο Ε4, συμπληρωμένο μόνο ως προς τα στοιχεία της μεταβολής (άρθρο 5.19 της ΥΑ 40331/Δ1.13521/13.9.2019).

• Να συντάξουν και να παραδώσουν στους εργαζομένους το αργότερο ένα (1) μήνα από την μεταβολή των αποδοχών έγγραφο, με το οποίο θα γνωστοποιούν (στους εργαζομένους) τις νέες αποδοχές τους, όπως αυτές θα διαμορφωθούν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου (παρ.1 του άρ.5 του Π.Δ. 156/1994). Από την προαναφερθείσα υποχρέωση εξαιρούνται οι εργοδότες, όταν η σύμβαση εργασίας ή το έντυπο γνωστοποίησης των όρων της ατομικής σύμβασης εργασίας παραπέμπει στις οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τις πάσης φύσεως αποδοχές που δικαιούται ο εργαζόμενος (και την περιοδικότητα καταβολής τους), π.χ. «ως προς τις αποδοχές του εργαζομένου / μισθολογικά εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και ημερομισθίων».

Σημειωτέον ότι, σε περίπτωση μερικής απασχόλησης, το Υπουργείο Εργασίας έχει κάνει γνωστό (Εγγρ. 30982/4.7.2013, ΔΕΝ 2015 σ. 1339 και σ. 1342) ότι «(…)πέραν της υποχρεώσεως υποβολής συμπληρωματικού πίνακα προσωπικού λόγω τροποποίησης αποδοχών, δεν προβλέπεται κάποια άλλη ενέργεια γνωστοποίησης στοιχείων στο ΣΕΠΕ από πλευράς επιχειρήσεως». Συνεπώς, πέρα της υποχρέωσης υποβολής Ε4 Τροποποιητικού Αποδοχών, δεν απαιτείται επί μερικής απασχόλησης η υποβολή και εντύπου Ε9

 

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.