Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Πάσχα: Υποχρεωτικές αργίες και πώς αμείβονται – Τι ισχύει για Κυριακη των Βαΐων – Μεγάλη Παρασκευή – Μεγάλο Σάββατο – Κυριακή του πασχα – 2η ημερα πασχα – πρωτομαγια

Αγαπητοί συνεργάτες ,

Επειδή πάντοτε στους επιχειρηματίες αλλά και στους εργαζομένους ,  υπάρχει μια «ασάφεια» σχετικά με το ποιες ημέρες το Πάσχα είναι υποχρεωτικές αργίες κ ποιες  όχι , σας στέλνω μια πλήρη ανάλυση  με το τι ισχύει  , ενώ στο τέλος του άρθρου σας δίνω έναν συγκεντρωτικό πίνακα :

Κυριακή των Βαΐων

Υπενθυμίζουμε  ότι κατά την Κυριακή των Βαΐων (28.4.2024) είναι κατά τον Ν. 4177/13 επιτρεπτή η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων καθώς και η απασχόληση των μισθωτών τους.

Η Κυριακή των Βαΐων, περιλαμβάνεται στις οκτώ Κυριακές κατά τις οποίες τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν νόμιμα, από ώρα 11:00 έως 20:00, σύμφωνα με το άρ. 16 παρ. 1 του Ν.4177/2013, όπως συμπληρώθηκε με το άρ. 108 του Ν.4314/2014. Η απασχόληση των εργαζομένων στα εμπορικά καταστήματα κατά τις Κυριακές αυτές  είναι νόμιμη, (Ν.4208/2013 αρ. 25) και αμείβεται σύμφωνα με τις κοινές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές (75% του 1/25 του νομίμου μηνιαίου μισθού ή του νομίμου ημερομισθίου σύμφωνα με τις Κοινές Αποφάσεις αριθμ. 8900/46 και 25825/51 των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών).

Όσοι εργαστούν την Κυριακή των Βαΐων, πάνω από 5 ώρες ,  θα πρέπει να λάβουν αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της επόμενης εβδομάδας. Όσοι εργασθούν  μέχρι πέντε (5) ώρες επί πενθήμερης απασχόλησης χορηγείται προαιρετικά, εφόσον ζητηθεί, ισόχρονη ανάπαυση σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί ισόχρονη ανάπαυση, εκτός από την προσαύξηση που προβλέπεται για απασχόληση σε ημέρα Κυριακή ύψους 75%, οφείλεται και αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχόλησης του μισθωτού και

επί εξαήμερης απασχόλησης, ανεξαρτήτως ωρών εργασίας, χορηγείται υποχρεωτικά μία (1) ημέρα ανάπαυσης σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας για να διασφαλισθεί η 24ωρη εβδομαδιαία ανάπαυση του μισθωτού όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 5 του ΠΔ 88/99.Θα πρέπει όμως οι εργοδότες να καταχωρήσουν εγκαίρως, ηλεκτρονικά τις όποιες αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας των μισθωτών, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Μεγάλη Παρασκευή (3.5.2024)

H Μεγάλη Παρασκευή, 3.5.2024, είναι

–  Υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, και σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων, μέχρι τις 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής.

–  Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

–  Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηριστεί αργία ή ημιαργία από διάταξη Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ), από τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

  Μεγάλο Σάββατο (4/05/2024)

Tο Μεγάλο Σάββατο (4/05/2024) είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους που νόμιμα απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, από τον κανονισμό εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Όπως είναι γνωστό οι εορτές αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσιμες και συνεπώς είναι εργάσιμες ημέρες για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα. Έτσι επιτρέπεται κατά την ημέρα αυτή η λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων όσο και η απασχόληση των μισθωτών.

  Πως αμείβονται οι εργαζόμενοι Μεγάλη παρασκευή κ Μεγάλο Σάββατο

Οι μισθωτοί που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές:

 1. Αν είναι ημερομίσθιοι, δικαιούνται να λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση,
 2. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται πρόσθετης αμοιβής, πέρα του κανονικού μηνιαίου μισθού τους.

Σημειώνεται ιδιαίτερα για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο εάν δεν απασχοληθούν τις ημέρες αυτές , έστω και για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα τους, δεν υπάρχει θέμα για την καταβολή του ημερομισθίου τους.

Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές:
i.        Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, δεν δικαιούνται κατά κανόνα να λάβουν το ημερομίσθιο τους, γιατί δεν υπάρχει διάταξη νόμου με την οποία να θεσπίζεται γενική υποχρέωση των εργοδοτών για την πληρωμή του ημερομισθίου στις μη εξαιρέσιμες αργίες, εκτός βέβαια αν από έθιμο ή επιχειρησιακή συνήθεια ή ΣΣΕ κλπ προβλέπεται ότι θα αργήσουν στις εορτές αυτές, καταβάλλοντας όμως το αντίστοιχο ημερομίσθιο,

 1. Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν κανονικά το μισθό τους χωρίς καμιά πρόσθετη αμοιβή.

Εάν η επιχείρηση παραμένει συνήθως κλειστή κατά τις ημέρες αυτές και εκτάκτως λειτούργησε, με μονομερή απόφαση του εργοδότη:
i.        Οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο δικαιούνται το κανονικό τους ημερομίσθιο και

 1. Οι αμειβόμενοι με μισθό δικαιούνται να λάβουν το 1/25 επί πλέον του μισθού τους (διότι ο μισθός αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός, ενώ η μέρα αυτή δεν ήταν γι αυτούς εργάσιμη και συνεπώς δεν περιλαμβάνονταν στο μισθό τους η αμοιβή για τη μέρα αυτή).

Εάν η επιχείρηση συνήθως λειτουργεί κατά τις ημέρες αυτές και εκτάκτως δεν λειτούργησε, με μονομερή απόφαση του εργοδότη, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιο τους, κατά τις διατάξεις περί υπερημερίας εργοδότου, ενώ όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλης αμοιβής εκτός από τον κανονικό μηνιαίο μισθό τους.

Επίσης τονίζουμε ότι εάν κατά τις ημέρες αυτές που χαρακτηρίζονται σαν εργάσιμες ο μισθωτός απουσιάσει αυθαίρετα από την εργασία του, όχι μόνο δεν δικαιούται να λάβει το ημερομίσθιό του αλλά θεωρείται και παραβάτης των συμβατικών του υποχρεώσεων, δηλαδή πρόκειται για αδικαιολόγητη απουσία. Αντίθετα αν ο εργοδότης δεν επιτρέψει για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από την περίπτωση ανώτερης βίας, στους μισθωτούς του να εργαστούν, υποχρεούται να τους καταβάλλει το ημερομίσθιο της ημέρας αυτής.

Κυριακή του Πάσχα (5.05.2024)

Για την Κυριακή του Πάσχα (5.05.2024), ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.

Πώς θα αμειφθούν όσοι εργάζονται την Κυριακή του Πασχα

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

 1. Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
 2. Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

iii.            Αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των πέντε ωρών, δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Σε περίπτωση  μη χορηγήσεως αναπληρωματικής αναπαύσεως, οι με μηνιαίο μισθό  δικαιούνται να λάβουν και αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν, εξευρισκόμενα βάσει του καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού τους, ως αποζημίωση για τη στέρηση της αναπληρωματικής αναπαύσεως.

 1. Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (π.χ. από ΣΣΕ, κανονισμό εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα Κυριακής, (όπως και υποχρεωτικής αργίας), αυτοί υπερισχύουν.

  Δευτέρα του Πάσχα (6.05.2024)

Για την Δευτέρα του Πάσχα (6.05.2024) η οποία είναι από τον νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, ισχύουν τα παρακάτω:

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν, καταβάλλεται, χωρίς κάποια προσαύξηση, το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

 1. Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
 2. Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

Ø  Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από τον νόμο αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νόμιμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Ø  Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

  1η Μαΐου

Με το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 4468/17, η 1η Μαΐου έχει καταστεί μονίμως υποχρεωτική αργία, η οποία ορίζει: «1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιμη ημέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα.» και με την 15102/4.3.2024 απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,   μεταφέρθηκε την Τρίτη 7.5.2024.

Πώς θα αμειφθούν όσοι εργάζονται την 7.5.2024 (που έχει μεταφερθεί η Πρωτομαγιά)
Όσον αφορά τα δικαιώματα των μισθωτών που δεν θα απασχοληθούν κατά την 1η Μαΐου ή που θα απασχοληθούν κατ  αυτήν, θα ισχύσουν τα εξής:

 1. Σε περίπτωση μη απασχόλησης κατά την 7η Μαΐου, μόνον όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, εφ’ όσον απουσιάζουν για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους, θα λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (ίσο με τόσα ωρομίσθια όσες ώρες θα απασχολούντο κατ’ αυτήν) χωρίς καμία προσαύξηση.
 2. Σε περίπτωση απασχόλησης κατά την 7η Μαΐου:

II.1. Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο, θα λάβουν το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους (ακριβέστερα τόσα ωρομίσθια όσες οι ώρες απασχολήσεως) και προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους και

II.2.  Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

II.2.1. Εάν μεν πρόκειται για επιχείρηση στους μισθωτούς της οποίας δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και η οποία συνεπώς λειτουργεί συνήθως κατά τις ημέρες αυτές, θα λάβουν μόνον προσαύξηση 75% που υπολογίζεται στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν, ενώ

II.2.2.  Εάν πρόκειται για επιχείρηση, στους μισθωτούς της οποίας έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας και η οποία συνεπώς εκτάκτως λειτουργεί κατά την 1η Μαΐου, όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό θα λάβουν επί πλέον της προσαυξήσεως 75% (επί του νομίμου ωρομισθίου τους) και τόσα ωρομίσθια του καταβαλλομένου μισθού τους όσες ώρες απασχολήθηκαν, αφού ο μηνιαίος μισθός (που κατά την νομολογία αντιστοιχεί στις εργάσιμες ημέρες του μηνός) δεν περιλαμβάνει και την αμοιβή της 1ης Μαΐου η οποία για την επιχείρηση αυτή συνήθως είναι αργία.

 Συνοπτική παρουσίαση για το τι ισχύει τις ημέρες των υποχρεωτικών και κατ΄ έθιμο αργιών της περιόδου 1.5.2024 έως και7.5.2024   

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.