Θάνος / Ζαχαρούλα Κουκουλίτσιου & Συνεργάτες Ι.Κ.Ε.

 

Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών – Ποιες διατάξεις τροποποιήθηκαν – Ποιο το χρονοδιάγραμμα των παραιτήσεων – Τι άλλαξε από 1/1/2022 στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022, οι παραιτήσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα υποβληθούν από την Τρίτη 1.2.2022 έως και την Παρασκευή 11.2.2022, βάσει του άρθρου 4 Ν. 3687/2008, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 Ν. 4777/2021.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου.

Όπως και το 2021, λόγω των ειδικών συνθηκών, αναμένεται να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία μέσω της υποβολής των αιτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο.

Έχει ήδη εκδοθεί διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας στις 14.1.2022, που διευκρινίζει τα σχετικά με τις παραιτήσεις για το τρέχον σχολικό έτος 2021-2022.

Η ευνοϊκή διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του νόμου 3075/2002 για τους εκπαιδευτικούς, η οποία τους έδινε δικαίωμα συνταξιοδότησης με 30 έτη υπηρεσίας σε ηλικία 55 ή 60 ετών, αναλόγως του αν είχαν προσληφθεί πριν ή μετά την 1.1.1983, έχει καταργηθεί από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 5 του νόμου 3865/2010 για όσους και όσες θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2011 και εφεξής, μπορούν όμως ακόμα να την επικαλεστούν όσοι και όσες έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με όρους και προϋποθέσεις, όπως διαμορφώνονται μέχρι και το έτος 2010.

Τα δεδομένα που ίσχυαν πέρσι ισχύουν και φέτος ως προς τα ηλικιακά όρια, όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί στις διατάξεις και στους πίνακες 1 και 2 του Νόμου 4336/2015. Πλέον η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πραγματοποιείται όχι μόνο με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας, αλλά πλέον σωρευτικά υπολογίζεται και ο χρόνος συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, και μάλιστα σε πλείστες περιπτώσεις του νέου διαμορφούμενου ηλικιακού ορίου, οδηγώντας πολλούς εξ αυτών σε συνταξιοδότηση έως και αρκετά έτη αργότερα από ό,τι γνώριζαν μέχρι πρότινος, μέσω της αύξησης των ηλικιακών ορίων σε δυσθεώρητα ύψη.

Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική του σχέση με το Δημόσιο στις 31 Αυγούστου. Από την 1η Σεπτεμβρίου ο πρώην υπάλληλος δικαιούται συντάξεως, η οποία θα αποδοθεί πρώτα με την απονομή προκαταβολής σύνταξης και σε δεύτερο χρόνο με την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης. Ο χρόνος, μέχρι τις 31.08 τρέχοντος έτους για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι συντάξιμος και προσμετράται στο ποσό της σύνταξής τους,

Ο τρόπος, με τον οποίο θα υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης για τους εκπαιδευτικούς, θα είναι αυτός με βάση το Ν.4387/2016, όπως ισχύει και έχει τροποποιηθεί από πλειάδα νομοθετημάτων, με τελευταίο αυτό του Νόμου 4670/2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του οποίου, η σύνταξη αποτελείται από δύο τμήματα, την εθνική σύνταξη, το ποσό της οποίας και μόνο εγγυάται το κράτος, και το οποίο ανέρχεται σήμερα στα 384€. Το έτερο τμήμα της κύριας σύνταξης, η ανταποδοτική, υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το έτος 2002 έως και την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της λύσης της υπαλληλικής σχέσης, πολλαπλασιαζόμενο με τους συντελεστές αναπλήρωσης ανάλογα με τον αριθμό των ετών ασφάλισης και υπηρεσίας, αφού προηγουμένως οι συντάξιμες αποδοχές εκάστου ημερολογιακού έτους αναπροσαρμοσθούν με βάση τους συντελεστές τιμαριθμικής αναπροσαρμογής. Κάθε έτος ο πίνακας των συντελεστών επικαιροποίησης μεταβάλλεται.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι φέτος, είναι η τρίτη χρονιά, εντός της οποίας, όσοι εκπαιδευτικοί αποχωρήσουν θα δικαιωθούν συντάξεως με βάση το νέο Νόμο 4670/2020, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28.02.2020 και περιλαμβάνει τους νέους αυξημένους συντελεστές αναπλήρωσης, μόνο όμως για όσους και όσες αποχωρούν με 30 και άνω έτη ασφάλισης και υπηρεσίας. Για τους ανωτέρω συντελεστές έχουμε μιλήσει εκτενώς και με παραδείγματα σε προηγούμενη ανάρτησή μας εδώ.

Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 148 παρ. 4 του Νόμου 3528/2007.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται ιδιαίτερα στους εκπαιδευτικούς, λόγω της ιδιαιτερότητας που έχουν ως προς το χρόνο της παραιτήσεώς τους. Θα πρέπει να διερευνάται η θεμελίωση ή μη του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ώστε να μην υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις για όσους έχουν παραιτηθεί χωρίς να δικαιούνται συντάξεως.

Βεβαίως, εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, εάν ο εκπαιδευτικός παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα, ενώ δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξής του, έχει τη δυνατότητα, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4151/2013, μετά από υποβολή αίτησής του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων, να ρυθμιστεί η ανάκληση της παραίτησης και η επαναφορά του εκπαιδευτικού στην Υπηρεσία. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δε λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό.

Ειδικά για φέτος, υπάρχει ισχυρή πιθανότητα, έως το Σεπτέμβριο του 2022, που ξεκινά το δικαίωμα στην καταβολή της σύνταξης των παραιτούμενων εκπαιδευτικών, να ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την άμεση απονομή κύριας σύνταξης και για τους υπηρετούντες στο Δημόσιο, όπως ήδη ισχύει σε άλλες περιπτώσεις φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό θα σημάνει κατάργηση της προκαταβολής σύνταξης, παύση της αναμονής από 16 έως και 30 μήνες για την έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης και κατά συνέπεια απεμπλοκή της απονομής εφάπαξ παροχής, καθώς για την απονομή της είναι προαπαιτούμενη η έκδοση της οριστικής συνταξιοδοτικής πράξης του εκπαιδευτικού. Ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις, το Υπουργείο πάντως έχει τονίσει ότι καταβάλλει προσπάθειες φέτος να ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών για την έκδοση απονομής σύνταξης από την πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ.

Τέλος, φέτος είναι η πρώτη χρονιά, μετά τη λήξη από 1.1.2022 των μεταβατικών διατάξεων για τα ηλικιακά όρια του Ν.4336/2015. Αυτό δε σημαίνει ότι αλλάζουν για όλους τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Όποιος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως και τις 31.12.2021, δεν έχει να φοβάται απολύτως τίποτε, το δικαίωμά του δε θίγεται και μπορεί να το ασκήσει οποτεδήποτε, παρόλες τις δημοσιεύσεις ανυπόγραφων αναρτήσεων για την κοινωνική ασφάλιση.

Θάνος Ι. Κουκουλίτσιος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου ( κτήριο πλατεία)
4ος όροφος, γραφείο Δ1
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣSocial links
ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣΕπικοινωνία
υποστήριξη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας
(09:00 μέχρι και αργά το βράδυ).
(+30) - 694 4748793
(+30) - 694 8380239
Πού θα μας βρείτεΔιεύθυνση
Παπαναστασίου & Κύπρου (Κτήριο Πλατεία)
GET IN TOUCHΚοινωνικοί σύνδεσμοι
Taking seamless key performance indicators offline to maximise the long tail.

Copyright by ΘΑΝΟΣ / ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. Created by Pasteque.

Copyright by ΘΑΝΟΣ Ι.ΚΟΥΚΟΥΛΙΤΣΙΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. All rights reserved.